Všeobecné obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

Tyto obchodní podmínky se vztahují na nákup produktů v internetovém obchodě eshop.eldax.cz a jsou závazné pro veškerý obchodní styk s dodavatelem. Realizace předmětu plnění, tedy prodej služeb, je uskutečňován za použití prostředků komunikace na dálku. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že byl seznámen s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a vyjadřuje svůj souhlas s jejich zněním a vůli řídit se jimi při obchodním styku s dodavatelem. Dodavatelem (prodávajícím) se rozumí firma Techniserv IT, spol. s.r.o. se sídlem Traťová 1, 61900 Brno, IČ: 26298953, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 42557.


II. Objednání produktů

Produkty nabízené v internetovém obchodě eshop.eldax.cz, je možné objednat prostřednictvím tohoto internetového obchodu a následným potvrzením objednávky.


III. Platba

Platba za vybraný produkt je možná pouze platební kartou či převodem na účet již při objednání produktů. Akceptovány jsou platební karty vydané kartovými asociacemi VISA a MasterCard. Transakce probíhají přes platební bránu E-commerce UCB, která je postavena na technologickém standardu 3D Secure. Obchodník nemá přístup k informacím o platební kartě klienta a veškeré údaje o platbách jsou předávány zabezpečenou cestou.


IV. Odstoupení od kupní smlouvy

Na produkty (software) nabízené v internetovém obchodě se nevztahuje ustanovení paragrafu 1829 novely občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. o možnosti odstoupení od smlouvy do 14 ti dnů od převzetí zboží. Vrácení zboží je možné pouze u produktů s fyzickou distribucí. Software distribuovaný elektronicky nelze vrátit. Prodávající má právo zrušit objednávku, je-li dodávka objednaného zboží nemožná. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 7 dnů od zjištění uvedené skutečnosti. Prodávající má právo zrušit objednávku, je-li u zboží uvedena chybná cena nebo došlo ke změně ceny výrobcem nebo dodavatelem.


V. Způsob dodání

Objednaný produkt je dodáván v elektronické podobě. Konkrétní způsoby dodání produktu či služby jsou uvedeny vždy u dané položky v e-shopu.


VI. Doba dodání

Objednaný produkt bude kupujícímu dodán obratem, nejpozději však do druhého pracovního dne od obdržení platby.


VII. Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího. Osobní data nebudou poskytnuta třetím osobám, s výjimkou údajů potřebných na kontrolu licence, které jsou poskytovány výrobci dodaného software. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití.

VIII. Licenční ujednání

Licence je vedena na koncového uživatele. Licence je nepřevoditelná a dále neprodejná. Prodloužení licence lze provést pouze na původního uživatele licence. Autorská práva, jakož i ostatní jiná práva duševního vlastnictví, vztahující se k softwarovým produktům, včetně příruček, manuálů a dalších dokumentů distribuovaných spolu se softwarovými produkty, nadále náleží příslušným subjektům jako jejich nositelům a nejsou tímto závazkovým vztahem dotčena. Odběrateli vzniká pouze nevýhradní právo softwarové produkty užívat. Odběratel není oprávněn odstraňovat, měnit, zakrývat nebo jakýmkoli jiným způsobem zasahovat do jakýchkoli autorskoprávních, či jiných označení příslušných subjektů umístěných nebo uložených na softwarových produktech.

IX. Závěrečná ustanovení

Práva a povinnosti vyplývající z tohoto závazkového vztahu se řídí českým právním řádem. Text těchto Všeobecných podmínek je odběrateli zpřístupněn nejpozději s dodávkou odběratelem objednaného předmětu plnění. Za zpřístupnění Všeobecných podmínek se považuje i jejich uveřejnění na webových stránkách dodavatele. Odběratel je srozuměn s tím, že závazkový vztah vznikající při poskytování výše uvedených plnění a založený okamžikem akceptace odběratelem vystavené objednávky dodavatelem se řídí těmito Všeobecnými podmínkami. Tyto Všeobecné podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. června 2014.

CERTIFIKOVANÍ Partneři

 

 
 

   

Certifikace


 
Business Partner Agreement - Dodavatel řešení